Nyttig informasjon

Innflytting

For SINNs studentboliger i Hamar og Blæstad hentes nøkler ved boligkontoret i Grønnegata 70, se åpningstider til høyre på siden.

Når du skal hente nøkler, husk at du må vise legitimasjon. For internasjonale studenter er det kun pass som er gyldig legitimasjon.

Første husleie må være betalt for å få utlevert nøkler. Husleiefakturaen sendes elektronisk til din side.
Merk at utkvittering av nøkler/innflytting kan skje tidligst etter kl. 14.00 den dagen leieavtalen din starter. Dersom denne
datoen/dagen faller på en helg eller helligdag, kan innflytting tidligst skje kl. 14.00 første virkedag etter dato for avtalestart.

Nøkler må hentes innenfor åpningstidene.

Internett

Det er internett i bygget.

Klager

Er du misfornøyd med ro og orden? Ta først kontakt med den/de det gjelder. Fører ikke dette frem, ta kontakt med SINN på post@sinn.no eller ring 41 45 49 00 i våre åpningstider.

Skader/mangler bolig

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller skader som oppstår i løpet av leieperioden, må dette meldes så snart som mulig. MELD FEIL HER

Dersom det oppstår noe som må repareres snarest i din bolig utenom våre ordinære åpningstider, kontakt SECURITAS på tlf. 22 88 14 97.

Betaling av husleie

Husleie og evt. vaskeri, strøm, gebyrer osv. faktureres med forfallsdato den 15. i hver måned for inneværende måned (fakturaen gjelder fra den første til den siste datoen i måneden). SINN sender ikke ut vanlige papirfakturaer. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på din side for å få tilgang til fakturaen din.
eFaktura settes opp i nettbanken din etter at du har betalt første husleiefaktura, kundenummeret ditt hos SINN er eFaktura-referanse.

Røyking

SINNs boliger og fellesarealer er røykfrie.

Parkering

Det er parkleringsplass utenfor bygget.

Strøm

Strøm er inkludert i husleien.

Renhold

Leietaker er selv ansvarlig for renhold av egen bolig, og sammen med de andre beboerne ansvarlig for renhold av felles oppholdsrom, kjøkken og bad. Det settes opp turnuslister for fellesarealene hvor hver bolig har sine uker.  Dermed har hver enkelt beboer oversikt over sine uker. For de som  ikke følger turnuslisten, medfører dette kostnader for innleid renhold.

Beboerne  skal foreta hovedrengjøring av alle fellesarealer minst en gang per år, jfr. leieavtalens reglement. Dette vil bli varslet av SINN.

 

Mistet nøkkel

Har du mistet nøklene dine kan du kontakte SINN Bolig (Grønnegata 70 på Hamar) for ny nøkkel på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00.
Utenom denne tiden (kveld, natt og helg), må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted ditt.
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale innlåsingsgebyr  på kr. 850,-, som faktureres i etterkant.

Post

Leietakerne har egne postkasser.

Forsikring

Hver enkelt beboer må ha egen innboforsikring.

Brann

Det avholdes brannøvelser ved våre studentboliger en gang per år. Hold deg alltid orientert om rømningsveier og plassering, samt bruk av slukkeutstyr. Rømningsveier skal ikke blokkeres. Ta ansvar for egen og andres sikkerhet!
Det er ikke tillat å fjerne, demontere eller dekke til brannmeldere. Dette detekteres i brannsentral og medfører gebyr.

 

Oppsigelse av bolig

Oppsigelse
Det er to måneders oppsigelse regnet fra den datoen du sier opp. Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse.
Si opp boligen på din side eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Utflytting

Ønsker du å flytte ut av studentboligen?

Oppsigelse
Det er to måneders oppsigelse regnet fra den datoen du sier opp. Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse.
Si opp boligen på din side eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Når SINN har mottatt oppsigelse på din bolig vil du motta en bekreftelse på dette på siden din eller e-post.  Dette inneholder informasjon om hvordan du skal forholde deg i forbindelse med utflyttingen. Utflyttingskontroll med renholder kan skje hverdager mellom kl. 08.00-15.00. Du må være tilstede på kontrollen.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

Før utflytting
Boligen skal rengjøres og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn. Her er liste med rengjøringstips.
Hvis du ønsker å være til stede ved kontroll av renholdet mm i boligen, bestill tid minst 14 dager i forveien herOm du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel og du blir belastet for evt. kostnader ved mangelfull rengjøring.

Innlevering av nøkler
Nøklene til boligen skal leveres tilbake til SINN ved angitt sted innen kl. 09.00 siste virkedag før kontrakten utløper. Dette vil si i SINNs boligkontor i Grønnegata 70 i Hamar innenfor åpningstidene, eller i nøkkelinnkast i Seminargata 14/Grønnegata 70 i Hamar, hvor nøkkelen legges uten merking eller konvolutt. Nøkler kan ikke leveres ved andre steder. Leveres nøkler etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker for de dager som går over leieavtalens sluttdato.

Finner du ikke svar på alt du lurer på? Se gjennom de andre sidene eller kontakt oss.