SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet og er styrt av studentene.

SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. Vi skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø.

Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.

Målet vårt er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

Organisasjon og ansatte

Organisasjonskart SINN

Ledergruppe

Hans Ødegård Adm. direktør 901 71 577 hans.odegard@sinn.no
Arne Odd Bergdølmo Økonomidirektør 905 41 656 arne.odd.bergdolmo@sinn.no
Geir Monsen Bolig- og eiendomsdirektør 959 81 621 geir.monsen@sinn.no
Hege Smedbakken HR-sjef 911 10 295 hege.smedbakken@sinn.no
Line Ramsrud Strategi- og kommunikasjonsdirektør 930 01 498 line.ramsrud@sinn.no

 

Kontakt

Navn Telefon Stilling Sted E-post
Bakken, Tor Erik 905 61 770 Assisterende kantinesjef Lillehammer Tor.Erik.Bakken@sinn.no
Bergdølmo, Arne Odd 905 41 656 Økonomidirektør Lillehammer Arne.Odd.Bergdolmo@sinn.no
Berget, Tina Elin 907 52 986 Daglig leder Studenten Lillehammer Tina.Elin.Berget@sinn.no
Bergjordet, Tom Ronny 975 66 584 Kantinesjef Elverum Tom.Ronny.Bergjordet@sinn.no
Bernhus, Roar 906 95 133 Kjøkkensjef Rena Roar.Bernhus@sinn.no
Bolstad, Anne Anker 915 11 244 Studentprest Lillehammer Anne.Anker.Bolstad@sinn.no
Bragadottir, Erna 906 44 758 Helsesjef Hamar Erna.Bragadottir@sinn.no
Bu, Marit 912 40 275 Økonomi- og personalkonsulent Lillehammer Marit.Bu@sinn.no
Dalbakk, Alexander 906 91 354 Studentbokhandler Hamar Alexander.Dalbakk@sinn.no
Gjestemoen, Stine 905 14 835 Boligkonsulent Lillehammer Stine.Gjestemoen@sinn.no
Gunstad, Kristin F. 916 21 478 Rådgiver/Psykiatrisk sykepleier Lillehammer Kristin.Flaten.Gunstad@sinn.no
Hammern, Geir 907 40 857 Driftstekniker Hamar Geir.Hammern@sinn.no
Haukebø, Lise 900 75 875 Rådgiver/Sykepleier Lillehammer Lise.Haukebo@sinn.no
Havn, Åge Ingar 900 10 029 Driftstekniker Evenstad Age.Ingar.Havn@sinn.no
Henriksen, Sonja 906 91 862 Studentbokhandler Rena Sonja.Henriksen@sinn.no
Hjertås, Nina Holmen 906 93 514 Boligkonsulent Hamar Nina.Holmen.Hjertas@sinn.no
Holtekjølen, Jannicke 906 97 824 Styrer Veien studentbarnehage Elverum Jannicke.Holtekjolen@sinn.no
Hovelstuen, Heidi 906 99 106 Kjøkkensjef Terningen Kafé Elverum Heidi.Hovelstuen@sinn.no
Høgsveen, Marianne 906 99 563 Boligkonsulent Hamar Marianne.Hogsveen@sinn.no
Jervell, Gunnar 950 29 145 Kontorsjef Hamar Gunnar.Jervell@sinn.no
Jørstad, Svein Jørstad 911 45 412 Driftssjef bolig Lillehammer Svein.Jorstad@sinn.no
Kabura, Victoire 907 01 180 Regnskapsmedarbeider Hamar Victoire.Kabura@sinn.no
Millehaugen, Jo Espen 951 88 514 Driftssjef bolig Elverum Jo.Espen.Millehaugen@sinn.no
Monsen, Geir 959 81 621 Bolig- og eiendomsdirektør Lillehammer Geir.Monsen@sinn.no
Myrvang, Heidi 907 03 458 Studentbokhandler Elverum Heidi.Myrvang@sinn.no
Nygaard, Trine 906 92 847 Studentrådgiver Helse Rena / Evenstad trine.nygaard@sinn.no
Ramsrud, Line 930 01 498 Strategi- og kommunikasjonsdirektør Lillehammer line.ramsrud@sinn.no
Reiremo, Hanne Marte 959 09 115 Boksjef Lillehammer Hanne.Marte.Reiremo@sinn.no
Sagstuen, Cathrine 922 28 994 Bolig- og markedskonsulent Lillehammer Cathrine.Sagstuen@sinn.no
Sivle, Jan Erik 907 02 897 Kjøkkensjef Hamar Jan.Erik.Sivle@sinn.no
Skarpjordet, Eli J. 416 07 631 Økonomi- og personalmedarbeider Lillehammer Eli.Jorstad.Skarpjordet@sinn.no
Skaug, Mette 414 04 194 Studentrådgiver Helse Hamar Mette.Skaug@sinn.no
Skinnehaugen, Gitte 454 10 270 Renholdsleder Hamar Gitte.Skinnehaugen@sinn.no
Smedbakken, Hege 911 10 295 HR-sjef Hamar Hege.Smedbakken@sinn.no
Søbye, Rønnau 911 45 415 Renholder m/utvidet ansvar Lillehammer Ronnau.Sobye@sinn.no
Vandevjen, Unni 907 03 526 Boligsjef Hamar Unni.Vandevjen@sinn.no
Vardsveen, Vigdis 402 37 201 Styrer Smestad studentbarnehage Lillehammer Vigdis.Vardsveen@sinn.no
Wedum, Åse Mari Bøe 402 37 828 Informasjonssjef Lillehammer Ase.Mari.Boe.Wedum@sinn.no
Ødegård, Hans 901 71 577 Adm. direktør Hamar Hans.Odegard@sinn.no
Østbakk, Stein 900 56 061 Byggdrifter/Vaktmester Hamar Stein.Ostbakk@sinn.no
Aasvestad, Ola 988 28 571 Byggdrifter/Vaktmester Elverum/Rena Ola.Aasvestad@sinn.no

Styret

SINN ledes av et styre på åtte personer; fire studentrepresentanter valgt av studentdemokratiet ved Høgskolen i Innlandet, to representanter valgt blant de ansatte og to representant fra høgskolen. Studentene har styreledervervet, og dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Administrerende direktør er sekretær for styret.

STYRET

Navn Repr. Periode Rolle E-post Telefon
Styremedlemmer
Ann Helen Soleng Student  2017-2018 Styreleder anne.helen95@hotmail.com 93 29 71 94
Kristian Kolstad Student 2017-2018/19 Nestleder k.kolstad@icloud.com  41 58 78 50
Henning Wangberg Student 2017-2019 Styremedlem hwangberg@gmail.com  
Vegard Vikøren Student  2017-2018 Styremedlem vegard.vikoren@yahoo.com 46 84 21 90
Ove Jøran Bjerklund Ansatt SINN  2017-2018 Styremedlem ove.bjerklund@sinn.no 91 14 54 13
Unni Vandevjen Ansatt SINN 2017-2018 Styremedlem unni.vandevjen@sinn.no 90 77 33 45
Kathrine Skretting HINN Fast Styremedlem kathrine.skretting@hil.no 61 28 83 90
Sven Inge Sunde HINN Fast Styremedlem sven.sunde@hihm.no 94 80 26 13
Vararepresentanter
Arild Johannessen Student 2017-2019 Varamedlem arild.johannessen@inn.no  
Lars Hole Student 2017-2019 Varamedlem Laarshole95@gmail.com  
Rikke Myhrehagen Student 2017-2019 Varamedlem rikke.myhrehagen@hotmail.com  99 41 59 69
Kristin Aldridge Student 2017-2019 Varamedlem Kristin.a.aldridge@inn.no  
Cathrine Sagstuen Ansatt 2017-2018 Varamedlem Cathrine.Sagstuen@sopp.no 92 22 89 94
  Ansatt 2017-2018 Varamedlem    
Jens Uwe Korten HINN Fast Varamedlem jens.uwe.korten@inn.no 612 88 074
Turid Kårhus HINN Fast Varamedlem turid.karhus@inn.no 99 02 68 80
Samskipnadsloven og forskrift
Vedtekter

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Innlandet fastsatt av styret i møte den 19. oktober 2016 med hjemmel i Studentsamskipnadslaven (LOV 2007-12-14 nr 116: Lov om studentsamskipnader) og forskrift (FOR 2008-07-22 nr. 828: Forskrift om studentsamskipnader).

 1. Studentsamskipnaden i Innlandet ble etablert den 1. januar 2017 som en direkte videreføring av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Studentsamskipnadslaven, samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 2. Høgskolen i Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet Studentsamskipnaden i Innlandet.
 3. Studentsamskipnaden i Innlandet ledes av et styre og en administrerende direktør. For styret og ledelsen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens§ 6, jfr aksjelovens§§ 6-1 til 6-34.  Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
  • 4medlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av studentorganet ved Høgskolen i Innlandet
  • 2 medlemmer med vara oppnevnt av utdanningsinstitusjonen
  • 2medlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
   Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år løpende fra 1. juni. Henholdsvis 2 (to) og 2 (to) av   studentenes styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.
 4. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentorganene krever det, skal styreleder velges blant de studentvalgte styremedlemmer.
 5. Valgperioden for styreleder og nestleder er ett å frem til 1. juni påfølgende år.
 6. Styrets leder og administrerende direktør tegner sammen selskapets firma. Administrerende direktør har prokura. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad.
 7. Styret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens§ 6-23. Den til enhver tid gjeldende styreinstruks vedlegges vedtektene. Administrerende direktør ansettes av styret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte er administrerende direktør ansettelsesmyndighet. Daglig leder i eventuelle datterselskaper ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør.
 8. Eventuelle datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslavens§§ 3 og 4.
 9. Styret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Vedtektene skal være innenfor rammen av bestemmelser i lov, forskrift og vedtak i studentorganet.
Semesteravgift

Semesteravgift
Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Fra 1. januar 2017 er semesteravgiften kroner 445 per semester. Av disse er kroner 32,- øremerket til NSO.
Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av §18 i forskriftene.  Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges.  Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift - Følgende personer skal betale semesteravgift:

 1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
 2. Enhver som melder seg opp til eksamen.
Media og profil

Demo Content

Årsrapporter
Ledige stillinger

Demo Content