SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet og er styrt av studentene.

SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. Vi skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø.

Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.

Målet vårt er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

Organisasjon og ansatte

Organisasjonskart

Ledergruppe

Kontakt

Navn Telefon Stilling Sted E-post
Bakken, Tor Erik 905 61 770 Kantineleder Lillehammer Tor.Erik.Bakken@sinn.no
Bergdølmo, Arne Odd 905 41 656 Økonomidirektør Lillehammer Arne.Odd.Bergdolmo@sinn.no
Berget, Tina Elin 907 52 986 Daglig leder Studenten/Kantineass. Lillehammer Tina.Elin.Berget@sinn.no
Bergjordet, Tom Ronny 975 66 584 Avdelingsleder Kafé Elverum Tom.Ronny.Bergjordet@sinn.no
Bernhus, Roar 906 95 133 Kjøkkensjef Rena Roar.Bernhus@sinn.no
Bolstad, Anne Anker 915 11 244 Studentprest Lillehammer Anne.Anker.Bolstad@sinn.no
Bragadottir, Erna 906 44 758 Avd.leder Studentrådgivning Hamar Erna.Bragadottir@sinn.no
Bu, Marit 912 40 275 Økonomi- og personalkonsulent Lillehammer Marit.Bu@sinn.no
Dalbakk, Alexander 906 91 354 Studentbokhandler Hamar Alexander.Dalbakk@sinn.no
Gjestemoen, Stine 905 14 835 Bolig- og servicemedarbeider Lillehammer Stine.Gjestemoen@sinn.no
Gunstad, Kristin F. 916 21 478 Helse-rådgiver/Psykiatrisk sykepleier Lillehammer Kristin.Flaten.Gunstad@sinn.no
Hammern, Geir 907 40 857 Driftstekniker Hamar Geir.Hammern@sinn.no
Haukebø, Lise 900 75 875 Helse-rådgiver/Sykepleier Lillehammer Lise.Haukebo@sinn.no
Havn, Åge Ingar 900 10 029 Driftstekniker Evenstad Age.Ingar.Havn@sinn.no
Henriksen, Sonja 906 91 862 Studentbokhandler Rena Sonja.Henriksen@sinn.no
Hjertås, Nina Holmen 906 93 514 Utleieleder bolig Hamar Nina.Holmen.Hjertas@sinn.no
Holtekjølen, Jannicke 906 97 824 Styrer Studentbarnehagene Elverum Jannicke.Holtekjolen@sinn.no
Hovelstuen, Heidi 906 99 106 Kjøkkensjef Terningen Kafé Elverum Heidi.Hovelstuen@sinn.no
Høgsveen, Marianne 906 99 563 Saksbehandler Bolig Hamar Marianne.Hogsveen@sinn.no
Jervell, Gunnar 950 29 145 Økonomisjef Hamar Gunnar.Jervell@sinn.no
Jørstad, Svein Jørstad 911 45 412 Driftsleder bolig Lillehammer Svein.Jorstad@sinn.no
Kabura, Victoire 907 01 180 Regnskapsmedarbeider Hamar Victoire.Kabura@sinn.no
Millehaugen, Jo Espen 951 88 514 Driftssjef bolig Elverum Jo.Espen.Millehaugen@sinn.no
Monsen, Geir 959 81 621 Bolig Lillehammer Geir.Monsen@sinn.no
Reiremo, Hanne Marte 959 09 115 Boksjef Lillehammer Hanne.Marte.Reiremo@sinn.no
Sagstuen, Cathrine 922 28 994 Leder bolig og service Lillehammer Cathrine.Sagstuen@sinn.no
Sivle, Jan Erik 907 02 897 Kjøkkensjef Hamar Jan.Erik.Sivle@sinn.no
Skaret, Tove Randi 907 03 458 Avdelingsleder bokhandel Elverum Tove.Randi.Skaret@sinn.no
Skarpjordet, Eli J. 906 27 703 Økonomi- og personalmedarbeider Lillehammer Eli.Jorstad.Skarpjordet@sinn.no
Skaug, Mette 414 04 194 Studentrådgiver Helse Hamar Mette.Skaug@sinn.no
Skinnehaugen, Gitte 454 10 270 Renholdsleder Hamar Gitte.Skinnehaugen@sinn.no
Smedbakken, Hege 911 10 295 HR-sjef Hamar Hege.Smedbakken@sinn.no
Solberg, Monika 901 95 513 Fungerende Adm.direktør Lillehammer Monika.Solberg@sinn.no
Sommén, Sanna 906 92 847 Studentrådgiver Helse Hamar Sanna.Sommen@sinn.no
Søbye, Rønnau 911 45 415 Renholder m/utvidet ansvar Lillehammer Ronnau.Sobye@sinn.no
Vandevjen, Unni 907 03 526 Avdelingsleder studentbolig Hamar Unni.Vandevjen@sinn.no
Vardsveen, Vigdis 919 16 401 Styrer Smestad studentbarnehage Lillehammer Vigdis.Vardsveen@sinn.no
Wedum, Åse Mari Bøe 402 37 828 Kommunikasjons- og adm.sjef Lillehammer Ase.Mari.Boe.Wedum@sinn.no
Ødegård, Hans 901 71 577 Adm. direktør SIH Hamar Hans.Odegard@sinn.no
Østbakk, Stein 900 56 061 Områdeansvarlig bolig Hamar Hamar Stein.Ostbakk@sinn.no
Aasvestad, Geir 952 95 310 Områdeansvarlig bolig Østerdal Geir.Aasvestad@sinn.no

Avdelingsledere

Styret

SINN ledes av et styre på åtte personer; fire studentrepresentanter valgt av studentdemokratiet ved Høgskolen i Innlandet, to representanter valgt blant de ansatte og to representant fra høgskolen. Studentene har styreledervervet, og dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Administrerende direktør er sekretær for styret.

STYRET

Navn Repr. Periode Rolle E-post Telefon
Styremedlemmer
Jørgen Ingebrigtsen Student Styreleder ingebrigtsen.joergen@gmail.com 99 47 54 67
Njål Kleppe-Madland Student 2017 Nestleder njaal@kleppe-madland.no  95 16 52 92
Vegard Vikøren Student 2017-2018 Styremedlem vegard.vikoren@yahoo.com 46 84 21 90
Anne Helen Soleng Student Styremedlem anne.helen95@hotmail.com 93 29 71 94
Ove Jøran Bjerklund Ansatt Styremedlem ove.bjerklund@sinn.no 91 14 54 13
Unni Vandevjen Ansatt 1.1-17-1.6 Styremedlem unni.vandevjen@sinn.no 90 77 33 45
Kathrine Skretting HINN Fast Styremedlem kathrine.skretting@hil.no 61 28 83 90
Sven Inge Sunde HINN Fast Styremedlem sven.sunde@hihm.no 94 80 26 13
Vararepresentanter
Tommy F. Helmersen Student 2017 Varamedlem tommy.flax@gmail.com 94 36 87 10
Anders Eidsem Student 2017-2018 Varamedlem anderseidem@gmail.com 41 55 64 86
Rikke Myhrehagen Student 1.1-17-1.6 Varamedlem rikke.myhrehagen@hotmail.com
Stine Dahl Student 1.1-17-1.6 Varamedlem stine.d91@gmail.com
Cathrine Sagstuen Ansatt 1.1-17-1.6 Varamedlem Cathrine.Sagstuen@sopp.no 92 22 89 94
Gitte Skinnehaugen Ansatt 1.1-17-1.6 Varamedlem gitte.skinnehaugen@sih.no 45 41 02 70
Jens Uwe Korten HINN Fast Varamedlem jens.uwe.korten@hil.no 612 88 074
Turid Kårhus HINN Fast Varamedlem turid.karhus@hihm.no 99 02 68 80
Samskipnadsloven og forskrift
Vedtekter

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Innlandet fastsatt av styret i møte den 19. oktober 2016 med hjemmel i Studentsamskipnadslaven (LOV 2007-12-14 nr 116: Lov om studentsamskipnader) og forskrift (FOR 2008-07-22 nr. 828: Forskrift om studentsamskipnader).

 1. Studentsamskipnaden i Innlandet ble etablert den 1. januar 2017 som en direkte videreføring av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Studentsamskipnadslaven, samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 2. Høgskolen i Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet Studentsamskipnaden i Innlandet.
 3. Studentsamskipnaden i Innlandet ledes av et styre og en administrerende direktør. For styret og ledelsen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens§ 6, jfr aksjelovens§§ 6-1 til 6-34.  Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
  • 4medlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av studentorganet ved Høgskolen i Innlandet
  • 2 medlemmer med vara oppnevnt av utdanningsinstitusjonen
  • 2medlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
   Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år løpende fra 1. juni. Henholdsvis 2 (to) og 2 (to) av   studentenes styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.
 4. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentorganene krever det, skal styreleder velges blant de studentvalgte styremedlemmer.
 5. Valgperioden for styreleder og nestleder er ett å frem til 1. juni påfølgende år.
 6. Styrets leder og administrerende direktør tegner sammen selskapets firma. Administrerende direktør har prokura. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad.
 7. Styret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens§ 6-23. Den til enhver tid gjeldende styreinstruks vedlegges vedtektene. Administrerende direktør ansettes av styret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte er administrerende direktør ansettelsesmyndighet. Daglig leder i eventuelle datterselskaper ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør.
 8. Eventuelle datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslavens§§ 3 og 4.
 9. Styret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Vedtektene skal være innenfor rammen av bestemmelser i lov, forskrift og vedtak i studentorganet.
Semesteravgift

Semesteravgift
Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Fra 1. januar 2017 er semesteravgiften kroner 445 per semester. Av disse er kroner 32,- øremerket til NSO.
Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av §18 i forskriftene.  Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges.  Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift - Følgende personer skal betale semesteravgift:

 1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
 2. Enhver som melder seg opp til eksamen.
Media og profil

Demo Content

Årsrapporter
Ledige stillinger

Demo Content