Vedtekter for barnehage

Vedtektene gjelder inntil videre

§1 FORMÅL
Studentbarnehagen drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, Rammeplanen for barnehagen og barnehagens egne vedtekter. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

§ 2 EIERFORHOLD
Studentsamskipnadens barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Hedmark.

§ 3 OPPTAKSMYNDIGHET
Styrer, i samsvar med eier, har ansvaret for opptak av barn. Det er anledning til å klage over administrasjonenes avgjørelse.

§4 SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER
Studentbarnehager: Foreldre representant – 1 Ansattes representant – 1

I møter stiller barnehagens styrer som representant for eier. Samarbeidsutvalgets oppgaver er som framgår i barnehageloven: ”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.”

§ 5 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Foreldrerådes mandat er definert i barnehageloven:”Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.”

§ 6 OPPTAKSKRITERIER
A) For å bli opptatt i SINN`s barnehager kreves som normalordning at barnet er mellom 0 og fem år og at minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet. Barna prioriteres etter hovedsøkeres studieansiennitet (antall semestre og vekttall). Hovedsøker er den av foreldrene med lengst studieansiennitet.

Følgende grupper kan tas opp selv om barnet ikke er kvalifisert til plass etter studie ansiennitet:
B) Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av opphold i barnehage.
C) Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet.
D) Barn av enslig forsørger eller der en av foreldrene har ansvaret for barnet i lange perioder.
E) Barn av ansatte.
F) Barn av ikke studenter.
G) Barn fra andre kommuner.

§ 7 SØKNADSFRIST/OPPTAKSPERIODE
Barnehagens opptak er samordnet med opptaket til de andre barnehagene. Søknadsfrist for hovedopptak er 15. februar. Førstegangsstudenter:15. mars og 1. august.
Barnet beholder plassen inntil det når skolealder eller til foreldrene avslutter studiet. Ikke studenter, som får tildelt plass for sitt/sine barn, må bekrefte plassen hvert år for å få tildelt plass. Barn som ikke får plass blir stående på venteliste, og blir vurdert på nytt etter hvert som plasser måtte bli ledige. Søkere som venter på svar om studieplass, kan si ifra seg plassen uten oppsigelsestid frem til 31. juli.

§8 OPPSIGELSESTID
Både SINN og barnets foreldre har adgang til å si opp avtale om barnehageplass. Oppsigelsestiden er normalt en måned, regnet fra 1. i kommende måned, fram til 1. april. Plassen kan ikke sies opp med virkning etter denne dato.
Foresatte som tar sine barn ut i oppsigelsestiden eller etter 1. april må allikevel betale for plassen denne perioden.
Frist for oppsigelse gjelder også i forkant av oppstart på nytt barnehageår, og alltid ved bytte av barnehage.
Tilbud om barnehageplass faller bort ved betalingsrestanse på 2 (to) måneder.

§ 9 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID
Barnehageåret starter 1. august eller nærmeste påfølgende mandag dersom 1.august faller på en fredag.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr. barnehageår.
Barnehagen er åpen fra kl.07.00 til kl.17.00 fra mandag til fredag. Barnehagen holdes stengt i romjulen- og påskeferier samt 4 uker i juli måned.
Det er mulig å søke om utvidete åpningstider i forbindelse med praksisperioder.
Ved for sent henting gjelder «retningslinjer for sent henting av barn”.

§ 10 BEMANNING og § 11 VIKARORDNING
Bemanningen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det skal være avsatt midler i barnehagens budsjett, tilsvarende ca 5 % av lønnsbudsjettet, til vikartjeneste.

§ 12 BETALINGSSATSER
Foreldrebetalingen fastsettes av eier. Vi følger departementets makspris. Satsene fastsettes for ett år av gangen, og kan endres med 1 mnd varsel. Betaling skjer innen 15. i inneværende måned. Betalingen påløper for ubenyttet plass.
Studenter med 100 % plass får kr 400 i rabatt pr mnd. Må levere dokumentasjon for betalt studentavgift hvert semester for å oppnå studentpris.
Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
Kjøper er ansvarlig for betaling av barnehageplassen så lenge avtalen er gjeldene. Det er mulig å søke om reduksjon av maksprisen. Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet ikke har kunnet benytte barnehageplassen sammenhengende i 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av f.eks. legeattest.

§ 13 TAUSHETSPLIKT
Alt personale og samarbeidsutvalget er underlagt taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven.

§ 14 AREAL
Barnehagen skal gi gode muligheter for inne og ute aktiviteter. SINN´s norm for leke – og oppholdsareal pr. barn under 3 år er 5,5 kvm og 4kvm pr. barn over 3 år.

§ 15 INTERNKONTROLL
Barnehagen skal følge SiNN´s vedtatte rutiner for internkontroll, samt rutiner gitt i”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler”.

Vedtektene er revidert pr. 01.01.16