Middagsmeny

Uke 8:

Mandag 19.2.
Egen vinterferie-meny – spør i kantina

Tirsdag 20.2.
Egen vinterferie-meny – spør i kantina

Onsdag 21.2.
Egen vinterferie-meny – spør i kantina

Torsdag 22.2.
Egen vinterferie-meny – spør i kantina

Fredag 23.2.
Egen vinterferie-meny – spør i kantina