Om Smestad studentbarnehage

Smestad studentbarnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet.

Vi har to avdelinger, og god plass til lek og aktiviteter både inne og ute.  Avdelingene heter Solstua og Månetoppen.

Vi har stort uteområde med trær, akebakke, mulighet for å gå på ski, sykkelbane, to dukkestuer, store sandkasser, husker og ulike lekeapparater.  Inne er rommene store og lyse, og det er godt med utstyr av alle slag.  Vi har masse leker, formingsmateriell, gym-materiell, bøker, pc, nettbrett m.m. Noen rom er innredet med tanke på de yngste barna 0-2 år, og noen er spesielt tilrettelagt for barna i alderen 3-5 år.

Vi prioriterer å være mye ute hele året, og de yngste barna sover ute i vogn. Vognene oppbevares inne, og er alltid varme og tørre når barna blir lagt. Vi har turmuligheter i nærmiljøet, og har faste turdager store deler av året. Vi har tilgang til gymsal på ungdomsskolen som er rett ved barnehagen.

Det er åtte voksne som jobber i barnehagen. Det er et stabilt personale med masse kunnskap om barn og barnehagedrift.

Smestad studentbarnehage er Miljøfyrtårnsertifisert.  Vi arbeider med å være miljøbevisste, og barna får kunnskap og praktisk erfaring med miljøarbeid.

Vi har en årsplan som følger kalenderåret.
Barnehagens fundament er barnehageloven og rammeplanen.

Årsplan 2018 Smestad studentbarnehage
Nullmobbing.no

Satsingsområder

Kommunikasjon, språk og tekst
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I vår barnehage har vi i flere år hatt språk som satsingsområde. 

 • Barnet skal «bades i ord» gjennom dagen, og vi snakker med barnet – ikke til det.
 • Vi bruker god tid ved ulike aktiviteter, og vi setter ord på det vi gjør.
 • Rutinesituasjoner og lek er utgangspunkt for å få til fin dialog barn/voksen og barn/barn.
 • Barnet tas på alvor enten det uttrykker seg verbalt eller nonverbalt. Kroppsspråk og andre signaler barnet sender er avgjørende for vår handlemåte.
 • Vi synger mye og bruker rim, regler og sangleker. Vi leser eventyr og gjør bruk av flanellograf og konkreter.
 • Vi gir barna varierte opplevelser som gir grobunn for utvikling av språket og leken. Barn lærer mye gjennom lek og samhandling med andre barn.
 • Samtaler om barnas erfaringer, tanker og følelser er viktig for å utvikle et rikt språk.

Fysisk aktivitet
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Fysisk aktivitet er viktig for all læring.
Barnas kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, og dette har betydning for sosial kompetanse. Vi legger derfor til rette for variert fysisk aktivitet både inne og ute.

 • Vi bruker mye dans og sang med bevegelse til.
 • Eget rom med madrasser og puter med ulik utforming som inspirerer til mye kroppslig lek og bevegelse.
 • Inne lager vi hinderløype og har utstyr som tunnel, ballansebrett, tummelumsk, huske med mer.
 • Ute har vi lekeapparater og stort variert uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Vi legger stor vekt på å være ute i all slags vær hele året, og alle barna over 2 år er på faste turer i nærmiljøet.