Om Sinn

Om Sinn

SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet og er styrt av studentene.  SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. Vi skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø.

Virksomhetsområdene omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.
Målet vårt er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

>> Klikk her for å se organisasjonskartet

Ledergruppen

Erik Ulateig
Adm. direktør
901 17 929 
erik.ulateig@sinn.no

Arne Odd Bergdølmo
Økonomidirektør
905 41 656
arne.odd.bergdolmo@sinn.no

Geir Monsen
Bolig- og eiendomsdirektør
959 81 621
geir.monsen@sinn.no

Hege Smedbakken
HR-sjef
911 10 295
hege.smedbakken@sinn.no

Line Ramsrud
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
930 01 498
line.ramsrud@sinn.no

 

Kontaktpersoner

Bakken, Tor Erik
905 61 770
Assisterende kantinesjef
Lillehammer
Tor.Erik.Bakken@sinn.no

Bergdølmo, Arne Odd
905 41 656
Økonomidirektør
Lillehammer
Arne.Odd.Bergdolmo@sinn.no

Berget, Tina Elin
907 52 986
Daglig leder Studenten
Lillehammer
Tina.Elin.Berget@sinn.no

Bergjordet, Tom Ronny
975 66 584
Kantinesjef
Elverum
Tom.Ronny.Bergjordet@sinn.no

Bernhus, Roar
906 95 133
Kjøkkensjef
Rena
Roar.Bernhus@sinn.no

Bolstad, Anne Anker
915 11 244
Studentprest
Lillehammer
Anne.Anker.Bolstad@sinn.no

Bragadottir, Erna
906 44 758
Helsesjef
Hamar
Erna.Bragadottir@sinn.no

Bu, Marit
912 40 275
Økonomi- og personalkonsulent
Lillehammer
Marit.Bu@sinn.no

Dalbakk, Alexander
906 91 354
Studentbokhandler
Hamar
Alexander.Dalbakk@sinn.no

Gjestemoen, Stine
905 14 835
Boligkonsulent
Lillehammer
Stine.Gjestemoen@sinn.no

Gunstad, Kristin F.
916 21 478
Rådgiver/Psykiatrisk sykepleier
Lillehammer
Kristin.Flaten.Gunstad@sinn.no

Hammern, Geir
907 40 857
Driftstekniker
Hamar
Geir.Hammern@sinn.no

Haukebø, Lise
900 75 875
Rådgiver/Sykepleier
Lillehammer
Lise.Haukebo@sinn.no

Havn, Åge Ingar
900 10 029
Driftstekniker
Evenstad
Age.Ingar.Havn@sinn.no

Henriksen, Sonja
906 91 862
Studentbokhandler
Rena
Sonja.Henriksen@sinn.no

Hjertås, Nina Holmen
906 93 514
Boligkonsulent
Hamar
Nina.Holmen.Hjertas@sinn.no

Holtekjølen, Jannicke
906 97 824
Styrer Veien studentbarnehage
Elverum
Jannicke.Holtekjolen@sinn.no

Hovelstuen, Heidi
906 99 106
Kjøkkensjef
Terningen Kafé
Elverum
Heidi.Hovelstuen@sinn.no

Høgsveen, Marianne
906 99 563
Boligkonsulent
Hamar
Marianne.Hogsveen@sinn.no

Jervell, Gunnar
950 29 145
Kontorsjef
Hamar
Gunnar.Jervell@sinn.no

Jørstad, Svein Jørstad
911 45 412
Driftssjef bolig
Lillehammer
Svein.Jorstad@sinn.no

Millehaugen, Jo Espen
951 88 514
Driftssjef bolig
Elverum
Jo.Espen.Millehaugen@sinn.no

Monsen, Geir
959 81 621
Bolig- og eiendomsdirektør
Lillehammer
Geir.Monsen@sinn.no

Myrvang, Heidi
907 03 458
Studentbokhandler
Elverum
Heidi.Myrvang@sinn.no

Nygaard, Trine
906 92 847
Studentrådgiver Helse
Rena / Evenstad
trine.nygaard@sinn.no

Ramsrud, Line
930 01 498
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
Lillehammer
line.ramsrud@sinn.no

Reiremo, Hanne Marte
959 09 115
Boksjef
Lillehammer
Hanne.Marte.Reiremo@sinn.no

Sagstuen, Cathrine
922 28 994
Bolig- og markedskonsulent
Lillehammer
Cathrine.Sagstuen@sinn.no

Sivle, Jan Erik
907 02 897
Kjøkkensjef
Hamar
Jan.Erik.Sivle@sinn.no

Skarpjordet, Eli J.
416 07 631
Økonomi- og personalmedarbeider
Lillehammer
Eli.Jorstad.Skarpjordet@sinn.no

Skaug, Mette
414 04 194
Studentrådgiver Helse
Hamar
Mette.Skaug@sinn.no

Skinnehaugen, Gitte
454 10 270
Renholdsleder
Hamar
Gitte.Skinnehaugen@sinn.no

Smedbakken, Hege
911 10 295
HR-sjef Hamar
Hege.Smedbakken@sinn.no

Søbye, Rønnau
911 45 415
Renholder m/utvidet ansvar
Lillehammer
Ronnau.Sobye@sinn.no

Vandevjen, Unni
907 03 526
Boligsjef
Hamar
Unni.Vandevjen@sinn.no

Vardsveen, Vigdis
402 37 201
Styrer Smestad studentbarnehage
Lillehammer
Vigdis.Vardsveen@sinn.no

Wedum, Åse Mari Bøe
402 37 828
Informasjonssjef
Lillehammer
Ase.Mari.Boe.Wedum@sinn.no

Aasvestad, Ola
988 28 571
Byggdrifter/Vaktmester
Elverum/Rena
Ola.Aasvestad@sinn.no

Styremedlemmer

Ann Helen Soleng
Student 2017-2018
Styreleder
anne.helen95@hotmail.com
93 29 71 94

Kristian Kolstad
Student 2017-2018/19
Nestleder
k.kolstad@icloud.com
41 58 78 50

Henning Wangberg
Student 2017-2019
Styremedlem
hwangberg@gmail.com

Vegard Vikøren
Student 2017-2018
Styremedlem
vegard.vikoren@yahoo.com
46 84 21 90

Ove Bjerklund
Ansatt SINN 2017-2018
Styremedlem
ove.bjerklund@sinn.no
91 14 54 13

Unni Vandevjen
Ansatt SINN 2017-2018
Styremedlem
unni.vandevjen@sinn.no
90 77 33 45

Kathrine Skretting
HINN Fast
Styremedlem
kathrine.skretting@hil.no
61 28 83 90

Turid Kårhus
HINN Fast
Styremedlem
turid.karhus@inn.no
99 02 68 80

Vararepresentanter

Arild Johannessen
Student 2017-2019
Varamedlem
arild.johannessen@inn.no

Lars Hole
Student 2017-2019
Varamedlem
Laarshole95@gmail.com

Rikke Myhrehagen
Student 2017-2019
Varamedlem
rikke.myhrehagen@hotmail.com
99 41 59 69

Kristin Aldridge
Student 2017-2019
Varamedlem
Kristin.a.aldridge@inn.no

Cathrine Sagstuen
Ansatt 2017-2018
Varamedlem
Cathrine.Sagstuen@sopp.no
92 22 89 94

Jens Uwe Korten
HINN Fast
Varamedlem
jens.uwe.korten@inn.no
612 88 074

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Innlandet fastsatt av styret i møte den 19. oktober 2016 med hjemmel i Studentsamskipnadslaven (LOV 2007-12-14 nr 116: Lov om studentsamskipnader) og forskrift (FOR 2008-07-22 nr. 828: Forskrift om studentsamskipnader).

 1. Studentsamskipnaden i Innlandet ble etablert den 1. januar 2017 som en direkte videreføring av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Samskipnaden drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 nr. 116 Studentsamskipnadslaven, samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 2. Høgskolen i Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet Studentsamskipnaden i Innlandet.
 3. Studentsamskipnaden i Innlandet ledes av et styre og en administrerende direktør. For styret og ledelsen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens§ 6, jfr aksjelovens§§ 6-1 til 6-34.  Studentsamskipnadens styre er sammensatt slik:
  • 4medlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av studentorganet ved Høgskolen i Innlandet
  • 2 medlemmer med vara oppnevnt av utdanningsinstitusjonen
  • 2medlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden
   Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år løpende fra 1. juni. Henholdsvis 2 (to) og 2 (to) av   studentenes styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert år.
 4. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentorganene krever det, skal styreleder velges blant de studentvalgte styremedlemmer.
 5. Valgperioden for styreleder og nestleder er ett å frem til 1. juni påfølgende år.
 6. Styrets leder og administrerende direktør tegner sammen selskapets firma. Administrerende direktør har prokura. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad.
 7. Styret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr. aksjelovens§ 6-23. Den til enhver tid gjeldende styreinstruks vedlegges vedtektene. Administrerende direktør ansettes av styret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte er administrerende direktør ansettelsesmyndighet. Daglig leder i eventuelle datterselskaper ansettes av datterselskapets styre i forståelse med administrerende direktør.
 8. Eventuelle datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslavens§§ 3 og 4.
 9. Styret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Vedtektene skal være innenfor rammen av bestemmelser i lov, forskrift og vedtak i studentorganet.

Semesteravgift

Lov om studentsamskipnader bestemmer at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden.  Det er utdanningsinstitusjonen som krever inn avgiften, og denne må være betalt for å kunne delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene som SINN tilbyr.  Størrelsen på avgiften fastsettes av styret i SINN og godkjennes av departementet.  En betydelig del av semesteravgiften går tilbake til studentene. Det er styret i SINN som bestemmer rammen for tildelingen, men det er studentparlamentene som fordeler midlene.

Fra 1. januar 2017 er semesteravgiften kroner 445 per semester. Av disse er kroner 32,- øremerket til NSO.
Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av §18 i forskriftene.  Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjon hvor flest studiepoeng avlegges.  Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften.

Plikt til å betale semesteravgift – Følgende personer skal betale semesteravgift:

 1. En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
 2. Enhver som melder seg opp til eksamen.