Barnehage

Vår studentbarnehage på Lillehammer er for alle barn, men studentbarn prioriteres ved hovedopptak. Du får mange fordeler hos oss, sammenlignet med en vanlig barnehage.

Barnehagesøknade sender du gjennom Lillehammer kommune sine nettsider.

 1. Barn av studenter prioriteres 
 2. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. §13 i Lov om barnehager
 3. Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering
 4. Søsken av barn som går i barnehagen
 5. Barn av ansatte
 6. Barn av ikke-studenter
 7. Barn fra andre kommuner

Ved opptak skal foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen. 

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år, men det er mulig å søke gjennom hele året. Søknaden vurderes dersom det er ledig plass når du søker.

Dersom det ikke er ledige plasser, vil du bli stående på venteliste. 

Studenter som venter på svar på studiesøknaden sin, kan si opp barnehageplassen sin, uten oppsigelsestid, frem til 31. juli. 

 • Oppholdsavgift pr. måned for hel plass 3000,-
 • Kostpenger for hel plass pr. måned 350,- 
 • Søskenmoderasjon 30% for barn nr.2
 • 100% søskenmoderasjon for barn nr. 3 og 4
 • 11 måneders betaling

Vi har kun studentbarnehage på Lillehammer. I andre kommuner må du søke gjennom kommunens nettsider.

Søk barnehage Hamar

Søk barnehage Elverum

Søk barnehage Åmot


På utkikk etter barnehageplass?

I nærhet til både studentboliger og campus, finner du den flotte studentbarnehager vår.

Her møter du trygt og stabilt personale, som har masse kunnskap og erfaring med barnehagedrift tilpasset studenttilværelsen.

Vi prioriterer å være mye ute, hele året.  Vi har et stort uteområde som inviterer til lek. Her har vi trær, akebakke, skimuligheter, sykkelbane og mye mer!

Rommene i barnehagen er store og lyse, og det er godt med utstyr av alle slag.

Du og ditt barn er hjertelig velkommen innom på besøk, hvis dere er nysgjerrige på hvordan det er hos oss. 

Kommunikasjon, språk og tekst

En god språkutvikling er viktig for barn, både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I vår barnehage har vi i flere år hatt språk som satsingsområde.

 • Barnet skal «bades i ord» gjennom dagen, og vi snakker med barnet – ikke til det.
 • Vi bruker god tid ved ulike aktiviteter, og vi setter ord på det vi gjør.
 • Rutinesituasjoner og lek er utgangspunkt for å få til fin dialog barn/voksen og barn/barn.
 • Barnet tas på alvor enten det uttrykker seg verbalt eller nonverbalt. Kroppsspråk og andre signaler barnet sender er avgjørende for vår handlemåte.
 • Vi synger mye og bruker rim, regler og sangleker. Vi leser eventyr og bruker konkreter.
 • Vi gir barna varierte opplevelser som er viktig for utvikling av språket og leken. Barn lærer mye gjennom lek og samhandling med andre barn.
 • Samtaler om barnas erfaringer, tanker og følelser er viktig for å utvikle et rikt språk.

Fysisk aktivitet

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Fysisk aktivitet er viktig for all læring.

Barnas kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, og dette har betydning for sosial kompetanse. Vi legger derfor til rette for variert fysisk aktivitet både inne og ute.

 • Vi bruker mye dans og sang med bevegelse til.
 • Eget rom med madrasser og puter med ulik utforming som inspirerer til mye kroppslig lek og bevegelse.
 • Inne lager vi hinderløype og har utstyr som tunnel, ballansebrett, tummelumsk, huske med mer.
 • Ute har vi lekeapparater og stort variert uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Vi legger stor vekt på å være ute i all slags vær hele året, og alle barna over 2 år er på faste turer i nærmiljøet.

§ 1 EIERFORHOLD
Studentsamskipnadens barnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

§ 2 FORMÅL
Studentbarnehagene drives i samsvar med til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, Rammeplan for barnehagen og barnehagens egne vedtekter. Barnehagen er en godkjent pedagogisk virksomhet.

I tråd med formålet i Lov om barnehager skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset aldre og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Foreldrerådets mandat er definert i barnehageloven: «Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø».

§ 4 SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene velges for ett år.

§ 5 OPPTAKSMYNDIGHET
Barnehagen deltar på samordnet opptak i kommunen. Styrer, i samsvar med eier, har ansvaret for opptak av barn.

§ 6 OPPTAKSKRITERIER

 1. Barn av studenter prioriteres ved opptak.
 2. Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester jfr. §13 i barnehageloven.
 3. Barn og familier som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
 4. Søsken av barn med plass i barnehagen.
 5. Barn av ansatte.
 6. Barn av ikke studenter.
 7. Barn fra andre kommuner.

Ved opptak foretas det en totalvurdering av barnegruppens sammensetning og barnehagens miljø.

§ 7 SØKNAD OG OPPTAKSPERIODE
Barnehagen følger kommunens samordnet opptak og søknadsfrist ved hovedopptak. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars.
Det er fortløpende opptak gjennom hele året. Barnet beholder plassen til skolestart. Søkere som venter på svar om studieplass, kan si ifra seg plassen uten oppsigelsestid frem til 31. juli.

§ 8 OPPSIGELSE
Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i kommende måned.
Oppsigelsen meldes skriftlig til barnehagens styrer. Frist for oppsigelse gjelder også i forkant av oppstart på nytt barnehageår, ved endring av oppholdstid og alltid ved bytte av barnehage. Tilbud om barnehageplass kan falle bort ved betalingsrestanse på 2 (to) måneder.

§ 9 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID
Barnehagen har åpent fra mandag til fredag. Åpningstiden fastsettes i den enkelte barnehage, og i perioder kan det innvilges utvidet åpningstid etter brukers behov.
Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager (37,5 t) pr. barnehageår.
Barnehagen holdes stengt fra og med julaften til og med første nyttårsdag.
Holder barnehagen åpen i påsken, stenges det kl. 11.30 onsdag før skjærtorsdag.
Barnehagene holder sommerstengt fra 2-4 uker.
Ved for sent henting gjelder «retningslinjer for sent henting av barn”.

§ 10 BEMANNING
Pedagogisk og bemanningen generelt, skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 11 BETALING
Foreldrebetalingen og kostpris fastsettes av eier, begrenset opp til enhver tid gjeldende makspris, fastsatt av myndighetene. Betaling skjer innen den 1. i hver mnd. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Søknad rettes elektronisk til kommunen man er folkeregistrerte.
Kjøper er ansvarlig for betaling av barnehageplassen så lenge avtalen er gjeldene, også ved ubenyttet plass. Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet ikke har kunnet benytte barnehageplassen sammenhengende i 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av f.eks. legeattest.

§ 12 TAUSHETSPLIKT
Alt personale og medlemmer i SU er underlagt taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13.

§ 13 INTERNKONTROLL
Barnehagen skal følge SINN’s vedtatte rutiner for internkontroll, samt rutiner gitt i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

§ 14 ENDRINGER
Endringer i vedtektene skal godkjennes av styret i SINN.

Vedtektene er revidert og godkjent pr. 24.06.20

Kontakt oss

Åpningstid

Åpningstid

Mandag – fredag: 07.00-16.30

Smestad studentbarnehage

Smestad studentbarnehage

Smestadvegen 16, 2619 Lillehammer
Tlf.: 919 16 401
Mail: [email protected]

Vigdis Vardsveen

Vigdis Vardsveen

Styrer
Tlf.: 40237201
Mail: [email protected]

Siste nytt Barnehage

Vikarjobb ved siden av studiene?

Vikarjobb ved siden av studiene?

Er du glad i barn og har litt erfaring – da er dette noe for deg! Smestad Studentbarnehage på Lillehammer søker vikarer.

En god start varer hele livet

En god start varer hele livet

Barnehagen har et stort og viktig mandat. Det skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og markerer starten på barnets utdanningsløp.

Hva bør jeg tenke på før barnehagestart?

Hva bør jeg tenke på før barnehagestart?

Barnehagestart er spennende for både deg som forelder og for barnet ditt. Hva bør du gjøre for at oppstart skal gå så smidig som mulig?

Slett campus-cookie!